Justyna Jarentowska adwokat@jarentowska.pl +48 785 044 447

Klienci indywidualni

Pomoc prawna dla Klientów indywidualnych – Tomaszów Lubelski

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla Klientów indywidualnych w postaci:

  • porad prawnych,
  • sporządzania pisemnych opinii prawnych,
  • sporządzania pism, umów oraz innych dokumentów,
  • prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych oraz reprezentowania Klienta przed odpowiednimi organami.

Zakres działalności Kancelarii

Kancelaria prawna Justyny Jarentowskiej oferuje profesjonalną pomoc w obrębie wielu gałęzi prawa, zakres pomocy dopasowując do potrzeb Klienta. Usługi Kancelarii obejmują szeroki zakres, między innymi:

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria udziela pomocy m. in. w zakresie:

– podziału majątku wspólnego,
– zniesienie współwłasności,
– zasiedzenie,
– ustanowienie służebności (gruntowych, osobistych, przesyłu),

W zakresie prawa zobowiązań z kolei, Prawnicy Kancelari Adwokackiej zajmują się prowadzeniem spraw związanych z:
– prawem umów (niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów np. sprzedaży, najmu, o dzieło, o roboty budowlane, pożyczki i in.),
– dochodzenie należności, odszkodowaniaz tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej,
– realizacja uprawnień wynikających z naruszenia dóbr osobistych,
– niewypłacalnościć dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela (tzw. skarga pauliańska),
– windykacją należność pieniężnych,
– bezpodstawnego wzbogacenia i in.

W zakresie prawa spadkowego, Kancelaria śwaidczy pomoc prawną, w zakresie:

– stwierdzenie nabycia spadku z ustawy
– stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
– dział spadku,
– uznania spadkobiercy za niegodnego,
– wydziedziczenie z masy spadkowej,
– zachowek, 

W ramach świadczonych usług z dziedziny prawa rodzinnego Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów w sprawach o:
– rozwód,
– separację,
– podział majątku wspólnego małżonków,
– alimenty (ich zasądzenie lub o uchylenie obowiązku alimentacyjnego oraz obniżenie alimentów lub ich podwyższenie),
– uregulowanie kontaktów stron z dziećmi, zaprzeczenia lub ustalenia ojcostwa,
– pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców,
– rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka,
– wyrażenie zgody przez Sąd na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
– ubezwłasnowolnienie zarówno częściowe jak i całkowite,
– adopcję dziecka lub ustanowienie dla niego rodziny zastępczej i in.

Ponado Koncelaria udziela pomocy prawnej z zakresu:

  • upadłość konsumencka
  • prawo budowlane, m.in. kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych
  • prawo pracy – sprawy związane ze stosunkiem pracy, roszczenia dotyczące wypłaty wynagrodzenia lub odszkodowania, przywrócenia do pracy lub przywrócenia warunków pracy itd. (reprezentacja pracowników oraz pracodawców
  • prawo ubezpieczeń społecznych – świadczenia rentowe, emerytalne, zasiłki, składki itp.
  • prawo administracyjne – reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej i samorządowej, w tym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, pisma, wnioski, odwołania, skargi itd.
  • odszkodowania: szkody w rolnictwie, komunikacyjne, za błąd medyczny, nienależyte wykonanie umowy, uszkodzenie ciała, inne.

Kancelaria świadczy swoim Klientom zarówno pomoc w postępowaniu przedsądowym, jak i poprzez reprezentację w sądzie. Prowadzimy sprawy rozwodowe, separacyjne i alimentacyjne, pomagamy dochodzić roszczeń z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia w różnego rodzaju sytuacjach (w tym odszkodowania w rolnictwie i odszkodowania komunikacyjne), reprezentujemy pracowników i pracodawców przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. We wszystkich wymienionych dziedzinach adwokat Justyna Jarentowska udziela również porad i konsultacji prawnych.

 

Prawnik w Tomaszie Lubelskim, Prawnik w Lublinie, Prawnik w województwe lubelskim.